Pilotprosjekt for rensing av veivann

Fylkesveg 505 bygges nå ut. Vegvannet ledes til Figgjoelva, men må først renses. Etter innspill fra Storm Aqua modifiseres et nedgravd sedimentasjonsbasseng til et storstilt testanlegg for rensing av vegvann.
Montasje fordrøyningsmag for rensing av vegvann MB 11
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Vegvann inneholder forurensninger i forskjellig form - noe i sedimentene, noe i suspenderte partikler og noe er oppløst. Sedimenter faller til bunns når vannet flyter jevnt eller blir stående i et sedimentasjonsbasseng. De suspenderte partiklene og oppløste stoffene blir imidlertid ikke fanget opp i et ordinært sedimentasjonsbasseng. For å redusere forurensningen fra vegvann er det avgjørende å utvikle bedre metoder for sedimentasjon og bedre metoder for å redusere suspenderte partikler og oppløste stoffer før vannet slippes ut.

Anlegget monteres på tomten til Multiblokk.

Pilotprosjekt for rensing av veivann

Planen var å etablere et nedgravd sedimentasjonsbasseng på tomten til Multiblokk, i forbindelse med den nye fylkesvegen 505 Skjæveland–Foss-Eikeland. Nå modifiseres sedimentasjonsbassenget til å bli et renseanlegg for vegvann, etter forslag fra Per Møller-Pedersen i Storm Aqua og i samarbeid med Aage Gjesdal fra Skjæveland Cementstøperi. Arbeidet utføres av entreprenør Bjelland AS, på oppdrag av Statens vegvesen.

Selve sedimentasjonsbassenget består av tre parallelle strenger av ig-rør i DN 2400, som hver er 27 meter lange. Innløpskummen for de tre rørstrekkene er DN 2400, med et relativt stort sandfang i bunnen. Det blir installert en innvendig spiraltrapp i denne, for trygg og enkel tilkomst.

Utløpskummen for de tre rørstrekkene er også DN 2400 med innvendig spiraltrapp. Innløps- og utløpsrørene til de tre rørstrekkene blir tilrettelagt for eventuell senere montasje av stengeventiler, for å kunne styre vannstrømmen til de tre rørstrekkene.

Montasje fordrøyningsmag for rensing av vegvann MB 12
Med mobilkran ble de Skjæveland-produserte rørene senket ned direkte fra lageret hos Multiblokk.

Sindig og fremtidsrettet

I alle rørstrekkene blir det plassert vegger. En vegg monteres i bunn i en høyde som går litt over midten av rørstrekket. En vegg monteres i taket og går tilsvarende halvvegs ned. Dermed deles hvert rørstrekk i to deler; et forkammer for å ta grovere sedimenter, olje og flytestoffer samt et sedimentasjonskammer for finere sedimenter. Veggene plasseres på ulike steder i de tre rørstrekkene for å kunne se effekten av forskjellige størrelser på forkammeret. Veggene blir produsert i aluminium og vil være flyttbare, slik at plasseringen kan reguleres etter hvert.

RV505 Fordrõy mag 3 streng DN2400 og mann
Illustrasjonene viser prinsippet for renseanlegget.

I utløpskummen vil det bli mulig å plassere en pumpe, for å kunne hente ut vegvann til eksperimenter med forskjellige etterpoleringsteknikker for å øke rensegraden ytterligere. Det vil i denne omgang skje på overflaten. 
Til anlegget blir det koblet trekkerør, slik at systemet kan instrumenteres og koples sammen med overvåkningssystemet som allerede er i drift på test- og demonstrasjonsfeltet hos Multiblokk.

Skal verne elva

Vegvannet fra denne seksjonen av fylkesvegen ledes til Figgjoelva. Med både elvemuslinger og lakseyngel er dette en følsom mottaker av vannet. Derfor er det avgjørende å behandle vegvannet før det slippes ut. Den tradisjonelle måten å håndtere dette på, via en rensepark, var det vanskelig å finne plass til i. Derfor ble det prosjektert inn et nedgravd sedimentasjonsanlegg.

Skjæveland Gruppens test- og demonstrasjonsfelt er nærmeste nabo til området hvor anlegget monteres.

Skjæveland Gruppen har i flere år vært industripartnere i Klima 2050, noe som innebærer et ansvar for konstant oppmerksomhet mot utvikling av nye løsninger som verner infrastruktur og miljøet i et fremtidig forverret klima. Samtidig har Statens vegvesen gjennom forskningsprogrammet NORWAT signalisert at det er behov for pilotprosjekter for rensing av veivann.

Pilot i klima 2050

Dette er bakgrunnen for at Storm Aqua, ved daglig leder Per Møller-Pedersen, tok initiativ til å omgjøre det som skulle ha vært et ordinært sedimentasjonsmagasin til et fullskala anlegg for rensing av vegvann. På sikt er det meningen at dette skal bli tatt inn som et pilotprosjekt og pilotanlegg i Klima 2050.

Anlegget for rensing av vegvann har blitt imøtesett med stor interesse i Klima 2050, og resultatene en på sikt kommer frem til vil bli fulgt med argusøyne av veg-bransjen og andre.

Se også Storm Aquas presentasjon av prosjektet.

Montasje fordrøyningsmag for rensing av vegvann MB 16
Anlegget for rensing av veivann etableres med tre-stegs sedimentasjon. Først skjer sedimentasjonen i sandfanget, så i forkammeret og til sist i sedimentasjonskammer.

Fakta

I anlegget vil det tre sedimentasjonstrinn – i sandfanget, i forkammeret og i sedimentasjonskammeret. Dette vil føre til en bedre sedimentering i forhold til tradisjonelle anlegg. I tillegg kan suspenderte partikler og oppløste stoffer håndteres ved hjelp av etterpolering.