Samarbeid med Saferock

Saferock omgjør avfall til ressurs, reduserer karbonutslipp og introduserer mer bærekraftige byggematerialer. Vi deler målene om å bidra aktivt for å redusere klimagassutslipp og samarbeid for å nå bærekraftsmålene.
Saferock prøvestøp 2 2024 03 21 140145 iycg
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Bilde fra første prøvestøp med Saferocks bindemidler.

I desember 2023 signerte Skjæveland Gruppen og Saferock (nå Cemonite, rettet 18.04.24) samarbeidsavtale som gjelder testprosjekt, pilotering og bruk av Saferock geopolymer betong.

– I første omgang har vi et pilotprosjekt der vi skal utvikle en betong-helle basert på Saferocks bindemidler. Dette er en del av vårt arbeid for enda mer bærekraftig produksjon. Samarbeidet resulterer i produkter som hjelper våre kunder i deres innsats for økt bærekraft. Om vi ser dette i et større perspektiv, så kan utviklingen være banebrytende for framtidens byggematerialer, sier Rune Egeland, daglig leder i Skjæveland Gruppen.

Resirkulerer avfall

Saferock er et norsk teknologiselskap etablert for å utvikle et produkt som bidrar i innsatsen mot to betydelige miljøutfordringer: Å redusere karbonutslipp fra betongindustrien og samtidig redusere oppbyggingen av avfall fra gruveindustrien.

Der vanlig betong er laget av karbonintensiv sement, tilslag og vann, bruker Saferock gruveavfall, tilslag og aktivatorer for å lage bærekraftig betong. Denne nye betongen reduserer karbonutslipp med mer enn 80 prosent, sammenlignet med industrinormen. Samtidig resirkulerer Saferock avgangsmasser fra gruvedrift til verdiskapende produkt.

Industriell innovasjon

På sitt beste er betong et formidabelt byggemateriale, med uvurderlige egenskaper. Samtidig er ordinær betong, basert på Portlandsement, en betydelig kilde til utslipp av klimagasser. Dette selv når sementen er fremstilt mest mulig miljøvennlig per i dag. Derfor trenger verden alternativer.

– Teknologien til Saferock gjør at vi kan utvikle alternativer til Portlandsement og gjennom det bidra til en mer bærekraftig betong. Utfordringen med utslipp fra sementproduksjonen er også Skjæveland Gruppen opptatt av, beskriver Stian Rossi.

Han er kommersiell leder i Saferock. Han er også en ivrig ambassadør for innovativ produktutvikling, i innsatsen for å redusere utslipp av klimagasser. Stian Rossi er utdannet arkitekt. Han arbeidet tidligere ved arkitektkontoret Snøhetta, hvor han spesialiserte seg og hadde ansvar for innovasjon og materialer.

Saferock prøvestøp 1
Fra Skjæveland Gruppens første prøvestøp med Saferocks bindemidler.

Ansvarlig produksjon

Klimagassutslippene fra Portlandsement kommer både fra kalsineringen av kalkstein og fra forbrenningsovnene, hvor sementen produseres. Saferocks råvare er avgangsmasser, som er restprodukt etter gruvevirksomhet. Ubenyttet ligger avgangsmassene i deponi, og representerer et problem. Verden trenger mineraler, også som en viktig faktor i det grønne skiftet. Men gruvedrift gir betydelige mengder avgangsmasser.

Fremfor å henge fast i eksisterende problemer, tenker Saferock utenfor boksen. Utfordringen grunnleggeren tok tak i var: Hvordan kan vi lage et bindemiddel som benytter avgangsmasser fremfor kalkstein, som samtidig kan fremstilles mer miljøvennlig og på sikt også rimeligere?

– I Saferock har vi utviklet flerfoldige resepter til ulike formål. Hensikten er å øke brukervennligheten til avgangsmassen.Det er mer miljøvennlig, reduserer mengden deponerte masser og bidrar til lavere CO2-utslipp, beskriver Rossi.

Fakta

FAKTA: Hovedpremisset bak Saferocks innsats er å ta en masse som allerede ligger på deponi, eller som i fremtiden er planlagt deponert i sjø eller på land, og gjøre nytte av det i et nytt bruksområde. Fordi mengdene er enorme, må også bruksområdet være i stor skala.

Samarbeid for målene

– Vi får hyppige forespørsler, både nasjonalt og internasjonalt, fra folk som ønsker å arbeide med oss og å samarbeide om å utvikle og videreutvikle produkter med oss. Men vi skal skynde oss langsomt, utdyper Saferocks kommersielle leder.

– Vi starter med Skjæveland og er entusiastiske over det pågående samarbeidet med dem. I første omgang er målet å skalere opp produksjonen, og i samarbeid lage den første betonghellen med materialene vi produserer ut fra vår egen fabrikk, forklarer Stian Rossi.
Etter pilotproduktet, som skal verifisere materialet fra pilotfabrikken og bidra til at de høstet erfaringer fra produksjonen, vil Saferock skalere opp og utvide produksjonen til nye prosjekt og produkter.

Grønn- grønn-produksjon

Saferocks pilotfabrikk bygges i Sandnes, på tomten til Velde AS på Sviland. Velde er Rogalands største leverandør av pukk, asfalt og betong. Hva viktigere er i denne sammenhengen: Sandnes-bedriften har Nord-Europas største gjenvinningsanlegg for gravemasser. Velde har også et definert mål om å være i front innen sirkulærdisponering av masser.

– Velde har en solid miljøprofil, bekrefter Rossi fra Saferock.

– Vi skal samarbeide med dem for å forske på om vi kan benytte tilslag fra Velde til vår betong. Det gir dobbel miljø-effekt.